Actievoorwaarden

Win een bonenmachine

 

Actievoorwaarden – Win een Bonen Machine

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie Win een Bonen Machine (“Actie”) georganiseerd door JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. (“Organisator”) gevestigd te Utrecht, Vleutensevaart 35, 3532 AD Utrecht.

1.2 De Organisator handelt in overeenstemming met de gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.3 De Actie heeft als doel om het merk Douwe Egberts te promoten. De Actie bestaat uit het insturen van een deelnameformulier waardoor de deelnemer  kans maakt op het winnen van één van de 80 Philips LatteGo 2200 Serie EP2230/10 - Espressomachine - Zwart.

1.4 Jacobs Douwe Egberts behoudt zich het recht voor om de algemene spelvoorwaarden ten voordele van de Deelnemers te wijzigen. De algemene spelvoorwaarden kunnen niet tijdens de looptijd van een Actie ten nadelen van de Deelnemers worden gewijzigd.

1.5 De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

 

 1. Deelname

2.1 Indien wordt deelgenomen aan de Actie, gaat de Deelnemer akkoord met de algemene actievoorwaarden.

2.2 Een Deelnemer aan de Actie is een ieder die alle stappen voor deelname (zie artikel 2.7) aan de Actie heeft voltooid (“Deelnemer”).

2.3 Het is mogelijk om deel te nemen aan de Actie vanaf startdatum 5 november 2022 tot en met 18 december 2022 door aankoop van 2 deelnemende Douwe Egberts actieproducten en het uploaden van de kassabon op: www.de.nl/acties/win-een-bonen-machine


2.4 De deelname aan de Actie is gratis.

2.5 Voor deelname aan de Actie geldt dat de Deelnemer tenminste 18 jaren of ouder is. Mocht de Deelnemer de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, is het noodzakelijk dat toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke verzorgers van de minderjarige voor deelname aan de Actie.

2.6 Een voorwaarde voor deelname is dat de Deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland.

2.7 Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen door de Deelnemer worden voltooid:

 1. Koop 2 deelnemende Douwe Egberts actieverpakkingen (alle D.E Bonen incl. D.E Café) bij deelnemende supermarkt (Jan Linders, Coop, Hoogvliet, Plus)
 2. Ga naar www.de.nl/acties/win-een-bonen-machine
 3. Vul persoonlijke gegevens in op het aanmeldformulier

 

 1. Privacy

3.1 De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verzameld via deze Actie. Specifiek voor promotionele acties hebben wij een Privacy Verklaring voor promotionele acties opgesteld, welke van toepassing is op de Actie en te vinden op https://www.de.nl/privacy/privacyverklaring-promotionele-acties/.

3.2 De Organisator bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als de Actie voortduurt. Na het beëindigen van de Actie worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

3.3 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en zullen worden gedeeld met Desk Services B.V. voor de verdere afhandeling.

 

 1. Prijzen

4.1 De totale waarde van de prijs/prijzen bedraagt EUR 31.920. In totaal zijn 80 prijzen te winnen. De prijzen zijn:

 • Philips LatteGo 2200 Serie EP2230/10 - Espressomachine – Zwart, ter waarde van EUR 399,-

4.2 De prijzen die worden uitgereikt zijn exclusief kansspelbelasting. De kansspelbelasting wordt door Jacobs Douwe Egberts betaald.

4.3 De aanwijzing van de winnaar(s) van de prijzen geschiedt op onpartijdige wijze. De Organisator wijst de winnaar aan middels 80 trekkingen door loting op maandag 19 december 2022.

4.4 De winnaar wordt uiterlijk binnen 3 weken na de beëindiging van de Actie bekendgemaakt. De winnaar(s) worden bekendgemaakt via een persoonlijke e-mail.

4.5 De winnaar(s) moeten binnen twee weken na ontvangst van een e-mail van de Organisator hun adresgegevens opgeven voor verzending van de prijs. Als de Organisator geen adresgegevens van de winnaar(s) heeft ontvangen binnen deze twee weken, komt de prijs te vervallen aan de Organisator.

4.6 De prijs wordt per post verzonden.

4.7 Als de winnaar twee weken na het opgeven van de adresgegevens niets heeft ontvangen, kan men hiervoor navraag doen via https://www.de.nl/wecare/ tot zes weken na het einde van de Actie.

4.8 Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Indien een prijs wordt geweigerd, komt die prijs te vervallen aan de Organisator.

4.9 Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze Actievoorwaarden zijn vervallen aan de Organisator, zal de Organisator conform deze Actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.

 

 1. Aansprakelijkheid

5.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

5.2 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

5.3 De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden, zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

5.4 De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 

 1. Klachten

6.1 Een klacht over de Actie of de algemene spelvoorwaarden kan schriftelijk worden ingediend bij Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via de volgende webpagina: https://www.de.nl/wecare/. Na ontvangst van de klacht wordt binnen 5 werkdagen schriftelijk dan wel telefonisch contact opgenomen door de Organisator.

 

 1. Slotbepalingen

7.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn eenvoudig te raadplegen en verkrijgbaar op www.de.nl/acties/win-een-bonen-machine/actievoorwaarden. De algemene actievoorwaarden zijn kosteloos te verkrijgen op schriftelijk verzoek aan Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via de volgende webpagina: https://www.de.nl/wecare/.

7.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen aan de Organisator te laten vervalen in het geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie.