Actievoorwaarden Douwe Egberts Campagne
“Met elkaar”

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Met elkaar’ actie (hierna te noemen: "de Actie") van JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Douwe Egberts® is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam.
De Actie heeft als doel om mensen te bedanken die veel voor iemand hebben betekend in deze coronatijd, een compliment willen geven of iemand een hart onder de riem te steken middels een persoonlijke boodschap op video die ingestuurd kan worden via de.nl/metelkaar. Het team van Douwe Egberts bekijkt per dag de inzendingen en maakt per dag verschillende compilaties van 20 seconden. Deze compilaties zullen uitgezonden worden op televisie, in onze reclameblokken. De inzenders die met een stukje van hun ingezonden video in de compilatie zitten en op TV komen, krijgen een dag van tevoren per mail bericht over zenders en tijdvak waarop hun fragment wordt uitgezonden.

De Actie start op 3 november 2020 en eindigt 31 december 2020 (de “Actieperiode”).
De Organisator en de Deelnemers (zoals gedefinieerd onder 2) zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site www.de.nl/metelkaar worden geplaatst, voorzien van een datum.

2. Deelname

Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
Deelname aan de Actie is vrij en gratis.

Om deel te nemen aan deze Actie, zijn onderstaande stappen vereist:

 • het volledig invullen van het deelnameformulier op www.de.nl/metelkaar;
 • het uploaden van een video met een Wetransfer link via wetransfer.com;
 • bevestigen dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouder of voogd.


Na het doorlopen van bovenstaande stappen ben je Deelnemer aan deze Actie.
Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. De Organisator informeert de ouders en/of voogd van de deelname.
De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Met betrekking tot deze Actie is de Privacyverklaring voor de campagne Douwe Egberts "Met elkaar" van toepassing, zoals te vinden op www.de.nl/metelkaar/privacyverklaring

Er geldt geen maximum aantal deelnames. De uiterste inleverdatum van de inzendingen op de Actiewebsite is 18 december 2020.
Door deelname aan de Actie verlenen deelnemers toestemming aan de Organisator om hun video, (zonder vermelding van persoonlijke gegevens), in het kader van de Actie te gebruiken, inclusief publicatie op de website www.de.nl/metelkaar, op YouTube.com/DouweEgbertsNL, op Facebook en op Instagram.
Criteria voor de video zijn:

 • Horizontaal filmen
 • Opname van 15 seconden

Video uploaden via een Wetransfer link. Instructies hiervoor zijn te vinden op: www.de.nl/metelkaar. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
Indien van toepassing, door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.


3. Gebruiksrecht

Deelnemer (hij/zij):

 • Verklaart dat de getoonde video is gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.
 • Verklaart hierbij in rechte volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig recht, titel of belang met betrekking tot ingezonden video en/of onderdelen daarvan. Alle copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten komen bij de Organisator te liggen.
 • Verleent hierbij de Organisator het recht om zonder beperking de video te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.
 • Verklaart dat hij/zij de Organisator vrijwaart van elke vorm van aanspraak (aanspraken) op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • De Deelnemer verklaart hierbij wettelijk vertegenwoordiger te zijn of instemming te hebben van alle personen in de video, inclusief de wettelijk vertegenwoordiger van minderjarigen die mogelijk in beeld zijn en geeft hierbij tevens toestemming om de beelden inclusief deze minderjarigen te gebruiken.
 • Dit bewijs is bindend voor erfgenamen, executeurs, bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van deelnemer, nu en voor altijd en komt ten goede aan de Organisator.
 • Beeldmateriaal zal door de Organisator niet aan derden worden verstrekt of doorverkocht, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.
  Wanneer de afgebeelde persoon jonger is dan 16 jaar dient er toestemming door een ouder of voogd te zijn verleend.

4. Aansprakelijkheid

De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in de voortvloeiende middelen van de Actie.
De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

5. Slotbepalingen

De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.de.nl/metelkaar en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:
Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of
http://www.de.nl/contact.
Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan JACOBS DOUWE EGBERTS Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.
Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
Wanneer de deelnemer een video inzendt, verklaart hij/zij akkoord te gaan met bovenstaande.

Aldus opgemaakt te Utrecht 26-10-2020