Actievoorwaarden cashback actie
Douwe Egberts filterkoffie

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de cashback actie van gekochte Douwe Egberts filterkoffie 250 gram alleen voor aankopen gedaan in Nederland. Douwe Egberts is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam.
 2. De Actie heeft als doel Douwe Egberts te promoten.
 3. De Actie start 1 juni 2022 en eindigt 31 december 2022.
 4. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site: www.de.nl/acties/filter worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

 2. Deelname

 1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 2. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.
 3. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de deelname vervallen aan Organisator.
 4. Deelnemer aan de Actie is een ieder die in het bezit is een unieke code en 2 verpakkingen Douwe Egberts filterkoffie 250 gram koopt en het deelnameformulier volledig invult.
 5. De deelnemende actieproducten van Douwe Egberts filterkoffie zijn: Aroma Rood 250 gram, Aroma Rood Blond 250 gram, Décafé 250 gram, Half Cafeïne 250 gram, Aroma Variaties Black 250 gram, Aroma Variaties Select 250 gram, Aroma Variaties Excellent 250 gram en Aroma Variaties Mocca 250 gram.
 6. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de website https://www.de.nl/acties/filter
 7. Maximaal 1 deelname per naam en IBAN.
 8. De uiterste inleverdatum van deelnameformulieren is 31 december 2022.
 9. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
 10. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.
 11. In geval van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 12. Door deelname aan de Actie wordt het aankoopbedrag van 1 van de 2 filterkoffie verpakkingen (of 50%) teruggestort op de opgegeven IBAN. Terugbetaling van gratis producten geldt zolang de voorraad strekt (op=op). De eerste 2.000 aanmeldingen worden terugbetaald.

 3. Privacy

 1. De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verzameld via deze Actie. Specifiek voor promotionele acties hebben wij een Privacy Verklaring voor promotionele acties opgesteld, welke van toepassing is op de Actie en te vinden op https://www.de.nl/privacy/privacyverklaring-promotionele-acties/
 2. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam/emailadres/IBAN om 50% van het aankoopbedrag van 2 verpakkingen Douwe Egberts filterkoffie 250 gram naar jou terug over te maken.
 3. De Organisator bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als de Actie voortduurt. Na het beëindigen van de Actie worden jouw persoonsgegevens verwijderd.
 4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden verstrekt aan onze partner Desk Services ter afhandeling van uw deelname.

4. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
 2. Het voorgaande is van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 5. Klachten:

Als u vragen en/of klachten heeft over deze actie, neem dan contact op met de Douwe Egberts Consumentenservice per post via Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via https://www.de.nl/contact/

Aldus opgemaakt te Utrecht 23-05-2022, laatst gewijzigd op 16-08-2022.