Actievoorwaarden cashback actie Douwe Egberts koffiebonen

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de cashback actie van gekochte Douwe Egberts koffiebonen 500 gramalleen voor aankopen gedaan in Nederland. Deze actie van JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts B.V., gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam.
 2. De Actie heeft als doel Douwe Egberts te promoten.
 3. De Actie start 1 januari 2020 en eindigt 31 december 2022.
 4. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site: www.de.nl/acties/bonenworden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

2. Deelname

 1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 2. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.
 3. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de deelname vervallen aan Organisator.
 4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden verstrekt aan Desk Services ter afhandeling van uw deelname. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.
 5. Deelnemer aan de Actie is een ieder die in het bezit is een unieke code en 2 verpakkingen Douwe Egberts koffiebonen 500gram koopt en het deelnameformulier volledig invult.
 6. De deelnemende actieproducten van Douwe Egberts koffiebonen zijn: Verfijnd 500 gram, Aroma Rood 500 gram, Intens 500 gram, Espresso 500 gram, Décafé 500 gram, D.E Café Delicaat & Rond 500 gram, D.E Café Espresso 500 gram, D.E Café Creatie 500 gram, Excellent Gold 500 gram en Excellent Mocca 500 gram.
 7. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de website (https://www.de.nl/acties/bonen)
 8. Maximaal 1 deelname per naam en IBAN.
 9. De uiterste inleverdatum van deelnameformulieren is 15 januari 2023.
 10. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
 11. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.
 12. In geval van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 13. Door deelname aan de Actie wordt het aankoopbedrag van 1 van de 2 koffiebonen verpakkingen (of 50%) teruggestort op de opgegeven IBAN. Terugbetaling van gratis producten geldt zolang de voorraad strekt (op=op). De eerste 6.500 aanmeldingen worden terugbetaald.

 

3. Privacy

 1. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Actie. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam/emailadres/IBAN om 50% van het aankoopbedrag van 2 verpakkingen Douwe Egberts koffiebonen 500 gram naar jou terug over te maken. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.
 3. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. In het geval je je hebt aangemeld voor een of meerdere nieuwsbrieven dan worden de gegevens bewaard in de database van Douwe Egberts. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar: http://www.de.nl/contact/. Meer informatie omtrent het gebruik van je gegevens kan je vinden in de Douwe Egberts® Privacy Policy beschikbaar op https://de.nl.

4. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
 2. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 

5. Slotbepalingen

 1. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op https://www.de.nl/actiesen deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:

  a. Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of
  b. consumenten.service@jdecoffee.com

 2. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.
 3. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 4. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele kansspelen in de aanbieding en uitvoering van deze Actie.

Aldus opgemaakt te Utrecht 27-12-2019, laatst gewijzigd op 12-07-2022