Actievoorwaarden Volg je smaak winactie

 

1.     Algemeen 

I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Taste Tool winactie (hierna te noemen: "de Actie") van Jacobs Douwe Egberts NL BV (verder te noemen: "de Organisator"). Douwe Egberts is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam. 

II. De Actie start 20 januari 2020 en eindigt 24 mei 2020.

III. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

IV. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument.

 

2. Deelname 

I. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

II. Deelname aan de Actie is vrij en gratis. 

III. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

IV. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie. 

V. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie.

VI. Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de actieperiode zijn/haar persoonsgegevens achterlaat op de betreffende winactie-webpagina.

VII. Deelname aan de Actie is niet mogelijk via derde partijen, i.e. Facebook, Twitter of Instagram

VIII. Een deelname per persoon

IX. Door deelname aan de Actie verlenen prijswinnaars toestemming aan de Organisator om hun namen (zonder vermelding van woonplaats) voor promotionele doeleinden te gebruiken.

X. De uiterste datum voor het achterlaten van je persoonsgegevens is 24 mei 2020.

XI. Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.

XII. Door het delen van zijn/haar persoonsgegevens stemt de Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten overdraagt, tevens doet de Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

XIII. In geval van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan de Organisator.

XIV. Door deelname aan de Actie kan één van de volgende prijzen per aanmelding worden ontvangen op een door Deelnemer via e-mail verzonden adres:

- Een Douwe Egberts-Fiets

- Een jaar lang gratis bonen koffie naar keuze

- Een Douwe Egberts barista-set

- Een Saeco espressomachine

 

3. Prijzen 

I. Door deelname aan de Actie kan tussen 20 januari 2020 en 24 mei 2020 kans worden gemaakt op één van de vier prijzen; een D.E. Fiets, een jaar lang gratis bonen koffie naar keuze, een D.E. barista-set, of een Saeco espressomachine.

II. Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.

III. Een deskundige jury selecteert een willekeurige aanmelding als winnaar van de Actie. De prijswinnaar wordt bekend gemaakt via een persoonlijke e-mail.

IV. De prijswinnaar van de prijs wordt uiterlijk 7 juni 2020 uitgekozen. 

V. Na bekendmaking prijswinnaars via een persoonlijke e-mail van Organisator aan prijswinnaar dient de prijswinnaar binnen 7 dagen te reageren op Organisator via een persoonlijke e-mail met adres waarop de prijs moet worden afgeleverd. Indien Deelnemer niet binnen 7 dagen na de persoonlijke e-mail reactie geeft aan Organisator met daarbij het adres waarop de prijs moet worden afgeleverd, vervalt de prijs aan Organisator.

VI. De Organisator zal uiterlijk binnen 2 weken na het bekendmaken van het adres door de prijswinnaar aan Organisator via een persoonlijk bericht per e-mail de prijs versturen. Mocht u onverhoopt binnen voornoemde termijn van Organisator niet het product hebben ontvangen op het door u opgegeven adres, dient u dit binnen uiterlijk 6 weken na bekendmaking prijswinnaar per e-mail te melden aan Organisator via 0800-0221121 (gratis) of via https://www.de.nl/contactformulier.

VII. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

VIII. Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze actievoorwaarden zijn vervallen aan Organisator, zal Organisator conform deze actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.

 

 

4. Privacy

I. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Actie. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam en e-mailadres om contact op te kunnen nemen bij het eventuele winnen van de actie en adresgegevens om de eventuele prijs te kunnen versturen. De gegevens die worden verzameld zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.

III. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Meer informatie omtrent het gebruik van je gegevens kan je vinden in de Jacobs Douwe Egberts Privacy Policy beschikbaar op www.de.nl.


5. Aansprakelijkheid 

I. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

II. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

III. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

IV. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 

6. Slotbepalingen 

I. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op https://www.de.nl/actievoorwaarden/volgjesmaak/ en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:

1. Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of

2. https://www.de.nl/contactformulier

II. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.

III. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

 

Aldus opgemaakt te Utrecht 14-01-2020, laatst gewijzigd op 10-04-2020