Actievoorwaarden

Duik in de wereld van plezier

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie Duik in de wereld van plezier (“Actie”) georganiseerd door JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. (“Organisator”) gevestigd te Utrecht, Vleutensevaart 35, 3532 AD Utrecht.

1.2 De Organisator handelt in overeenstemming met de gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.3 De Actie heeft als doel om het merk Douwe Egberts te promoten. De Actie bestaat uit het kopen van een D.E Ijskoffie of D.E Verwenkoffie product. De kassabon kan door de deelnemer worden geüpload op de website of via het scannen van de QR-code. De deelnemer maakt vervolgens kans op één van de volgende prijzen: 60 x festival tickets Concert at Sea (kaartjes zijn voor één dag: 30 juni, 1 of 2 juli 2022); 2 x SMEG koelkast; 2 x verzorgde boottocht met 10 vrienden; 75 x SONY speaker.

1.4 Jacobs Douwe Egberts behoudt zich het recht voor om de algemene spelvoorwaarden ten voordele van de Deelnemers te wijzigen. De algemene spelvoorwaarden kunnen niet tijdens de looptijd van een Actie ten nadelen van de Deelnemers worden gewijzigd.

1.5 De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties, wel in combinatie met aanbiedingen.

 1. Deelname

2.1 Indien wordt deelgenomen aan de Actie, gaat de Deelnemer akkoord met de algemene actievoorwaarden.

2.2 Een Deelnemer aan de Actie is een ieder die alle stappen voor deelname (zie artikel 2.7) aan de Actie heeft voltooid (“Deelnemer”).

2.3 Het is mogelijk om deel te nemen aan de Actie vanaf maandag 25 april tot en met dinsdag 28 juni door je gegevens achter te laten en de kassabon van je D.E Ijskoffie of D.E Verwenkoffie product te uploaden op onze website.

2.4 De deelname aan de Actie is gratis.

2.5 Voor deelname aan de Actie geldt dat de Deelnemer tenminste 18 jaren of ouder is. Mocht de Deelnemer de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, is het noodzakelijk dat toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke verzorgers van de minderjarige voor deelname aan de Actie.

2.6 Een voorwaarde voor deelname is dat de Deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland.

2.7 Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen door de Deelnemer worden voltooid:

 1. Koop een D.E Ijskoffie of D.E Verwenkoffie product
 2. Bewaar je kassabon
 3. Ga naar www.de.nl/plezier of scan de QR-code en upload hier je kassabon

2.8 Elke deelnemer mag meerdere keren meedoen na aankoop van een D.E Ijskoffie of D.E Verwenkoffie product.

 1. Privacy

3.1 De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verzameld via deze Actie. Specifiek voor promotionele acties hebben wij een Privacy Verklaring voor promotionele acties opgesteld, welke van toepassing is op de Actie en te vinden op https://www.de.nl/privacy/privacyverklaring-promotionele-acties/

3.2 De Organisator bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als de Actie voortduurt. Na het beëindigen van de Actie worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

3.3 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator. De gegevens van deelname worden gedeeld met onze externe partner Opvallers voor het contacten van de winnaars en het versturen van de prijzen. Hiervoor wordt het volgende email adres gebruikt: winactieDE@opvallers.nl.

 1. Prijzen

4.1 De totale waarde van de prijs/prijzen bedraagt EUR 20.212,00 tot 20.812,00. In totaal zijn 139 prijzen te winnen. De prijzen zijn:

 • 60 x festival tickets Concert at sea (30 juni – 2 juli 2022) ter waarde van EUR 58,95 tot 68,95
 • 2 x SMEG koelkast ter waarde van EUR 1.650,00
 • 2 x verzorgde boottocht met 10 vrienden ter waarde van EUR 750,00,
 • 75 x SONY speaker ter waarde van EUR 105,00

4.2 De prijzen die worden uitgereikt zijn exclusief kansspelbelasting. De kansspelbelasting wordt door Jacobs Douwe Egberts betaald.

4.3 De aanwijzing van de winnaar(s) van de prijzen geschiedt op onpartijdige wijze. De Organisator wijst de winnaar aan middels 139 trekkingen door een persoonlijke mail op uiterlijk 29 juni 2022

4.4 De winnaar wordt uiterlijk binnen 1 dag na de beëindiging van de Actie bekendgemaakt. De winnaar(s) worden bekendgemaakt via een persoonlijke e-mail.

4.5 De winnaar(s) moeten binnen twee weken na ontvangst van een e-mail van de Organisator hun adresgegevens opgeven voor verzending van de prijs. Als de Organisator geen adresgegevens van de winnaar(s) heeft ontvangen binnen deze twee weken, komt de prijs te vervallen aan de Organisator. De festival kaarten worden gedurende de actie periode al verloot. Hiervoor dienen de winnaars binnen een week na ontvangst van een e-mail van de Organisator te reageren om de kaartjes te ontvangen per mail. In overleg, op basis van beschikbaarheid, kan een datum en locatie gekozen worden (Utrecht, Amsterdam of Haarlem). De boottocht moet binnen 3 maanden na uitgifte verzilverd worden. 

4.6 De SONY speakers en de SMEG koelkasten worden naar het door de winnaar opgegeven adres toegestuurd. De Concert at Sea festival tickets en de kaartjes voor de verzorgde boottochten worden per mail toegestuurd.

4.7 Als de winnaar twee weken na het opgeven van de adresgegevens niets heeft ontvangen, kan men hiervoor navraag doen via https://www.de.nl/wecare/  tot zes weken na het einde van de Actie.

4.8 Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Indien een prijs wordt geweigerd, komt die prijs te vervallen aan de Organisator.

4.9 Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze Actievoorwaarden zijn vervallen aan de Organisator, zal de Organisator conform deze Actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.

4.10 De festival tickets Concert at Sea en de boottocht prijzen zijn persoonsgebonden aan de winnaars en mogen niet worden doorverkocht aan andere partijen.

 

 1. Aansprakelijkheid

5.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

5.2 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

5.3 De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden, zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

5.4 De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 1. Klachten

6.1 Een klacht over de Actie of de algemene spelvoorwaarden kan schriftelijk worden ingediend bij Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via de volgende webpagina: https://www.de.nl/wecare/. Na ontvangst van de klacht wordt binnen 5 werkdagen schriftelijk dan wel telefonisch contact opgenomen door de Organisator.

 1. Slotbepalingen

7.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn eenvoudig te raadplegen en verkrijgbaar op https://www.de.nl/plezier/  De algemene actievoorwaarden zijn kosteloos te verkrijgen op schriftelijk verzoek aan Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via de volgende webpagina: https://de.nl/wecare/

7.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen aan de Organisator te laten vervalen in het geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie.

7.3 Aldus opgemaakt te Utrecht 20-04-2022.