Actievoorwaarden ‘Deel jouw D.E koffieverhaal en maak kans op leuke prijzen’

 

1.   Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie omtrent het delen van jouw bijzondere D.E koffieverhaal met #DEkoffieverhaal (hierna te noemen: "de Actie") van Jacobs Douwe Egberts NL BV (verder te noemen: "de Organisator"). Douwe Egberts is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Amsterdam.

                   II.        De Actie heeft als doel het 265 jarig bestaan van Douwe Egberts te promoten.

                  III.        De Actie start 1 juni 2018 en eindigt 31 december 2018.

                 IV.        De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

                   V.        De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site www.de.nl/265jaar worden geplaatst, voorzien van een datum

                 VI.        De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

2.     Deelname

                    I.        Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

                   II.        Deelname aan de Actie is vrij en gratis.

                  III.        Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

                 IV.        Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

                   V.        Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De inzendingen worden gebruikt op de.nl/265jaar voor de social wall. Inzendingen van prijswinnaars worden tevens gebruikt voor het winnaarsoverzicht. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie.

                 VI.        Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de actieperiode een foto of video maakt van een Douwe Egberts koffieverhaal en de foto of video met #DEkoffieverhaal deelt op zijn/haar openbare Facebook en/of Instagram profiel.

                VII.        Deelname aan Actie is niet mogelijk via derde partijen, i.e. Twitter

               VIII.        Een deelname per persoon/Facebook en/of Instagramaccount

                  IX.        Door deelname aan de Actie verlenen prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen (zonder vermelding van woonplaats) voor promotionele doeleinden te gebruiken.

                   X.        De uiterste datum voor het plaatsen van een foto of video op Instagram en/of Facebook is 31 december 2018.

                  XI.        Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.

                XII.        Door inzending van een foto/video stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

               XIII.        In geval van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator.

               XIV.        Door deelname aan de Actie kunnen de volgende prijzen per post worden ontvangen op een door Deelnemer via persoonlijk bericht op Facebook en/of Instagram opgegeven adres:

-            Een gratis Douwe Egberts koffieblik gevuld met een jaar lang gratis Douwe Egberts koffie naar wens t.w.v. maximaal €100

-            Een gratis Douwe Egberts Moccamaster t.w.v. €199.

-            Een gratis Douwe Egberts fiets t.w.v. €499.

3.     Prijzen

                    I.        Door deelname aan de Actie kan tussen april 2018 – december 2018 elke maand kans worden gemaakt op Douwe Egberts koffieblik gevuld met een jaar lang gratis Douwe Egberts koffie naar wens t.w.v. maximaal €100. Daarnaast maakt elke deelnemer kans om aan het eind van de Actieperiode 1 van de 3 Douwe Egberts Moccamasters t.w.v. €199 of een Douwe Egberts fiets t.w.v. €499 te winnen.

                   II.        Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.

                  III.        Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen op basis van originaliteit en creativiteit en kiest hieruit de winnaar(s). De prijswinnaars worden bekend gemaakt via een persoonlijk bericht op Facebook en/of Intstagram (het medium waarop de desbetreffende foto/video is gedeeld).

                 IV.        De prijswinnaar van de maandelijkse prijs (Douwe Egberts koffieblik gevuld met Douwe Egberts koffie t.w.v. maximaal €100) wordt uiterlijk de 4e werkdag van de eerstvolgende maand uitgekozen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de prijswinnaar van juni 2018 op de 4e werkdag van juli 2018 een persoonlijk bericht via Facebook en/of Instagram ontvangt. De prijswinnaars aan het einde van de actieperiode (Douwe Egberts Moccamaster t.w.v. €199 en Douwe Egberts fiets t.w.v. €499) worden uiterlijk 9 Januari 2018 bekend gemaakt.

                   V.        Na bekendmaking prijswinnaar via persoonlijk bericht op Facebook en/of Instagram van Organisator aan prijswinnaar dient de prijswinnaar binnen 3 weken te reageren op Organisator via persoonlijk bericht op Facebook en/of Instagram met adres waarop de prijs moet worden afgeleverd. Indien Deelnemer niet binnen 3 weken na persoonlijk bericht op Facebook en/of Instagram reactie geeft aan Organisator met daarbij het adres waarop de prijs moet worden afgeleverd, vervalt de prijs aan Organisator.

                 VI.        De Organisator zal uiterlijk binnen 2 weken na het bekendmaken van het adres door de prijswinnaar aan Organisator via een persoonlijk bericht op Facebook en/of Instagram de prijs versturen. Mocht u onverhoopt binnen voornoemde termijn van Organisator niet het product hebben ontvangen op het door u opgegeven adres, dient u dit binnen uiterlijk 6 weken na bekendmaking prijswinaar via Facebook en/of Instagram te melden aan Organisator via 0800-0221121 (gratis) of via consumenten.service@jdecoffee.com.

                VII.        Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

               VIII.        Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze actievoorwaarden zijn vervallen aan Organisator, zal Organisator conform deze actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.

4.     Privacy

                     I.        Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Actie. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

                   II.          Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw Facebook of Instagram gebruikersnaam om contact op te kunnen nemen bij het eventuele winnen van de actie en adresgegevens om de eventuele prijs te kunnen versturen. De gegevens die worden verzameld zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.

                  III.          Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Meer informatie omtrent het gebruik van je gegevens kan je vinden in de Jacobs Douwe Egberts Privacy Policy beschikbaar op www.de.nl.

5.     Aansprakelijkheid

                    I.        De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

                   II.        De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

                  III.        De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

                 IV.        De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

6.     Slotbepalingen

                    I.        De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.de.nl/265jaar en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:

Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of

consumenten.service@jdecoffee.com

                   II.        Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.

                  III.        Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 28-03-2018.