Voorwaarden Douwe Egberts (“D.E”) Spaarprogramma

 

 • Artikel 1 Algemeen

 • Artikel 2 Deelname aan het Spaarprogramma

 • Artikel 3 Opzegging account
 • Artikel 4 Duur en beëindiging
 • Artikel 5 Producten, betaling en retournering
 • Artikel 6 Gebruik persoonsgegevens
 • Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • Artikel 8 Overig

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1              Deze Spaarprogrammavoorwaarden (hierna te noemen de "Voorwaarden") zijn van toepassing op het Douwe Egberts Spaarprogramma (het "Spaarprogramma") van Jacobs Douwe Egberts NL B.V., kantoorhoudende aan Vleutensevaart 35, 3532 AD Utrecht, hierna te noemen “JDE”.

1.2              Deelnemers aan het Spaarprogramma (de “Deelnemer”) verklaren door hun deelname aan het Spaarprogramma akkoord te gaan met de Voorwaarden, welke vermeld op de Spaarprogrammawebsite van JDE (de “Spaarprogrammawebsite”).

1.3              Het Spaarprogramma heeft als doel om loyale klanten die JDE koffie- en theeproducten kopen van de merken Douwe Egberts, Pickwick of SENSEO® (de “Merken”), te laten sparen middels Douwe Egberts Waardepunten (“Waardepunten”) die ze (gedeeltelijk) kunnen inwisselen voor koffie- en theeaccessoires (de “Spaarprogrammaproducten”) welke verkrijgbaar zijn Blokker winkels in Nederland (de “Partner”).

1.4              Douwe Egberts, Pickwick, SENSEO® en Jacobs Douwe Egberts zijn geregistreerde merken van Koninklijke Douwe Egberts BV.

 

 

Artikel 2 - Deelname aan het Spaarprogramma2.1              Deelname aan het Spaarprogramma staat open voor iedereen die 16 jaar of ouder is en beschikt over een geldig e-mailadres  en over een postadres in Nederland.

2.2              Om deel te nemen aan het Spaarprogramma moet de Deelnemer op de Spaarprogrammawebsite of bij de winkelbalie van een deelnemende winkel van Blokker een Douwe Egberts spaarprogramma account  aanmaken (“Account”). Hiervoor moet iedere Deelnemer zijn/haar e-mailadres en naam, geboortedatum, adres en woonplaats gegevens invullen. Het Account geeft toegang tot een persoonlijke Mijn D.E omgeving van de Deelnemer.

2.3              Per persoon kan maximaal één Account worden aangemaakt en gebruikt. Het Account (en het tegoed) is persoonsgebonden maar kan indien wenselijk worden overgedragen aan derden middels een schriftelijk verzoek aan D.E Consumentenservice.

2.4              De Waardepunten kan Deelnemer inleveren bij alle Blokker filialen om ze te laten omzetten in digitale waardepunten die worden bijgeschreven op het Account (“Digitale Waardepunten”).

2.5              Ieder Waardepunt kan slechts een keer worden ingeleverd en worden bijgeschreven op een Account.

2.6              Bij het inleveren van de Waardepunten ontvangt Deelnemer een stortingsbewijs van de Waardepunten.

2.7              Middels het aangemaakte Account kan een Deelnemer zijn Digitale Waardepunten spaartegoed inzien, persoonlijke gegevens wijzigen en Digitale Waardepunten inleveren voor aankopen van Spaarprogrammaproducten bij deelnemende winkels van Blokker.

2.8              Deelnemer kan Digitale Waardepunten gebruiken voor de (gedeeltelijke) betaling van Spaarprogrammaproducten.

2.9              Bij aanschaf van een Spaarprogrammaproduct kan betaald worden met iedere combinatie van Digitale Waardepunten en/of geld. Iedere 200 Digitale Waardepunten  is € 1,- waard.

200 pnt = € 1,-

500 pnt = € 2,50

1.000 pnt = € 5,-

2.000 pnt = € 10,-

2.12       Ieder Digitaal Waardepunt kan slechts één maal worden gebruikt.

2.13       De Deelnemer kan, voor maximaal het bedrag in het Account gespaarde Digitale Waardepunten, een Spaarprogrammaproduct (deels) betalen met Digitale Waardepunten. De Spaarprogrammaproducten worden aangeboden door Blokker en zijn te verkrijgen in winkels van de Blokker.

2.14       Bij aankoop van een Spaarprogrammaproduct wordt het bedrag aan Digitale Waardepunten  door automatische verrekening afgetrokken van de verkoopprijs van het Spaarprogrammaproduct. Indien het totaal aan Digitale Waardepunten niet voldoende is voor de betaling van het Spaarprogrammaproduct vindt bijbetaling door Deelnemer plaats in reguliere euro's aan de Partner.

2.15       Het bedrag aan Digitale Waardepunten waarmee Deelnemer (deels) het Spaarprogrammaproduct heeft betaald wordt van het saldo van de Deelnemer op zijn of haar Account afgetrokken. Het Digitale Waardepunten saldo op het Account moet hiervoor wel hoog genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. Bij een ontoereikend Digitale Waardepunten saldo zal het resterende aankoopbedrag moeten worden aangevuld met reguliere euro’s.

2.16       De Waardepunten alsmede het Digitale Waardepunten tegoed op het Account zijn niet inwisselbaar voor regulier geld of enig andere contante waarde. JDE vergoedt aan de Deelnemer onder geen beding rente over dit tegoed en/of het saldo.

2.17       (Digitale) Waardepunten zonder datumaanduiding zijn onbeperkt geldig.

2.18       Er zijn geen (communicatie)kosten verbonden aan deelname aan het Spaarprogramma anders dan het gebruik van internet.

2.19       JDE behoudt zich het recht voor om een Deelnemer met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien JDE vermoedt dat de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Voorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens JDE of derden, waaronder Partner.

 

 

Artikel 3 - Opzegging Account

3.1              De Deelnemer kan zijn Account op elk gewenst moment zelfstandig opzeggen – mits er geen Waardepunten op het account staan.

3.2              Indien er wel nog Waardepunten op staan, dan kan het Account alleen verwijderd worden door per e-mail contact op te nemen met Consumentenservice (zie artikel 8.4).

3.3              Het Account zal worden verwijderd bij inactiviteit, dit houdt in dat er geen Digitale Waardepunten meer op het account staan én in de voorafgaande periode van vijf jaar tevens geen gebruik meer is gemaakt van het Account, bijvoorbeeld door middel van openen van berichten over het Spaarprogramma of het storten van Waardepunten.

 

 

Artikel 4 - Duur en Beëindiging Spaarprogramma

4.1         De looptijd van het Spaarprogramma is onbepaald.

4.2          JDE behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Spaarprogramma, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, onderbreken of te wijzigen en /of de Voorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.

4.3         In geval van voornemen tot beëindiging van het Spaarprogramma zal JDE dit op haar Spaarprogrammawebsite bekend maken voorzien van een datum van publicatie.

4.4         In geval van voornemen tot beëindiging zal JDE Deelnemers, middels een e-mail, direct na publicatie van de voorgenomen beëindiging op de hoogte stellen van de op handen zijnde beëindiging.

 

 

Artikel 5 - Producten en betaling, retournering

5.1         Een Deelnemer kan het gewenste Spaarprogrammaproduct in een winkel van Blokker kopen.  

5.2         JDE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende Spaarprogrammaproducten.

5.3          JDE heeft geen enkele bemoeienis met en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de uitvoering van) deze aankoop dan wel de afhandeling ervan. De algemene (leverings)voorwaarden van Blokker zijn op deze bestelling en de afhandeling daarvan (waaronder levering/bezorging) van toepassing.

5.4         Een Deelnemer betaalt het door hem of haar bestelde Spaarprogrammaproduct door automatische verrekening van het tegoed op zijn of haar Account en bij ontoereikend saldo een bijbetaling in reguliere euro's aan Blokker.

5.5.        Indien het te retourneren product voldoet aan de verkoopvoorwaarden van Blokker, worden de Digitale Waardepunten na retournering weer teruggestort op het Account en worden eventueel bijbetaalde euro’s in de winkel terugbetaald. 

 

 

Artikel 6 - Gebruik persoonsgegevens

6.1         De Deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met het Spaarprogramma zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van Jacobs Douwe Egberts NL BV.

6.2         Door deelname aan het Spaarprogramma gaat de Deelnemer er mee akkoord dat JDE de gegevens van de Deelnemer opslaat in het Account en met serviceberichten per e-mail op de hoogte gehouden wordt van zijn of haar persoonlijke saldo en transacties op het Account. Het is niet mogelijk voor de Deelnemer om zich uit te schrijven voor deze serviceberichten. Om deze berichten niet langer te ontvangen dient het Account opgezegd te worden (zie artikel 3).

6.3         Product-gerelateerde-, commerciële aanbiedingen of winacties worden alleen gestuurd naar de Deelnemer indien hier expliciet toestemming voor gegeven is bij de registratie van het Account of door inschrijving voor het ontvangen van nieuws van een of meerdere  Merken. Het is altijd mogelijk voor de Deelnemer om zich uit te schrijven voor deze communicatie via de afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief.

 

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1         JDE en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met (uitvoering van het) Spaarprogramma.

7.2         JDE is daarnaast niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met de door Deelnemers bestelde en door de Partners aan de Deelnemers geleverde Spaarprogrammaproducten. JDE verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van deze Spaarprogrammaproducten (inclusief het tijdig en op juiste wijze leveren hiervan).

 1. JDE, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden (waaronder haar Partner) zijn niet aansprakelijk voor: enige aanvullende uitgaven die de Deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan het Spaarprogramma en/of met de aanvaarding en het gebruik van een Spaarprogrammaproduct.
 2. enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Spaarprogrammawebsite of het downloaden van componenten hiervan.
 3. enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de Spaarprogramma.

7.3         Ondanks de grootst mogelijke zorg die JDE aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Spaarprogramma besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door JDE openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen JDE niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor JDE in het leven roepen.

 

 

Artikel 8 - Overig

8.1               Op deze Voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing.

8.2              JDE  behoudt het recht voor de opzet van het Spaarprogramma en/of de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De meest recente versie zal steeds op de Spraarprogrammawebsite worden geplaatst.

8.3              Deelnemers zullen deze Voorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van JDE.

8.4              Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de Blokker gekochte Spaarprogramma producten, dienen te worden gericht aan en ingediend bij Blokker. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier van Blokker.

8.5              Voor vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot het Spaarprogramma kan contact opgenomen worden met Consumentenservices via het contactformulier, onder vermelding van je naam (evt. bedrijf) en je adres.

De Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 25 juni 2018.